Prof. Dr. Ebru Boyar

Oda No: 

Tel No: 

+90 (312) 210-3062

Fax No: 

+90 (312) 210-7983

E-mail: 

boyar{at}metu.edu.tr

Öğrenim Bilgileri:

B.Sc. METU; M.Sc. METU; Ph.D. Cambridge University.

 

Araştırma Alanları:

Osmanlı diplomasi tarihi (özellikle propaganda ve güç gösterisi); Osmanlı toplumsal tarihi (özellikle toplumsal düzen ve fuhuş); erken Cumhuriyet dönemi toplumsal tarihi (özellikle toplumsal sağlık); erken Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası (özellikle propaganda ve uluslaraşırı kişisel ilişki ağları).

Verdiği Dersler:

IR 101 World History I

IR 102 World History II

IR 247 The Social History of the Modern Middle East

IR 250 The Ottoman Empire: Relations and Perceptions

IR 525 International Propaganda

IR 582 The Ottoman Empire in World Politics

MES 501 The History of the Modern Middle East

IR 680 Empire to Nation State: Transformation of an Ottoman to a Turk

Yayınlar:

Kitaplar ve Kitap Bölümleri:

A Social History of Ottoman Istanbul, Kate Fleet ile birlikte (Cambridge: Cambridge University Press, 2010) (Türkçesi: Osmanlı İstanbul'unun Toplumsal Tarihi, çev. Serpil Çağlayan (İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2014); Çincesi: 伊斯坦布尔: 面纱下的七丘之城 [Yisitanbuer: Miansha xia de qiqiu zhi cheng], çev. Yu Guokuan and Gong Yongmei (Şangay: Cambridge University Press ve Shanghai Literature and Art Publishing House, 2018)).

Ottomans, Turks and the Balkans: Empire Lost, Relations Altered [Osmanlılar, Türkler ve Balkanlar: Kaybedilen İmparatorluk, Değişen İlişkiler] (Londra ve New York: IB Tauris, 2007).

"Chapter 1: An overview of economic life in Ottoman Anatolia" [Osmanlı Anadolu'sunda Ekonomik Yaşama Genel Bir Bakış], Kate Fleet ile birlikte, Ebru Boyar and Kate Fleet (der.), Making a Living in Ottoman Anatolia (Leiden: Brill, 2021), 1-20.

"Chapter 8: The draw of the lottery: Piyango, profit and politics in early twentieth-century İzmir" [Piyangonun Cazibesi: Erken 20. Yüzyıl İzmir'inde Piyango, Kar ve Siyaset], Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Making a Living in Ottoman Anatolia (Leiden: Brill, 2021), 175-205.

"Chapter 1: Ottoman society through the lens of entertainment" [Eğlencenin Gözünden Osmanlı Toplumu], Kate Fleet ile birlikte, Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Entertainment among the Ottomans (Leiden: Brill, 2019), 1-21.

"Chapter 8: The late Ottoman brothel in Istanbul: heterosexual social space for homosocial entertainment?" [İstanbul'da Geç Osmanlı Genelevi: Homososyal Eğlence için Heteroseksüel Toplumsal Alan mı?], Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Entertainment among the Ottomans (Leiden: Brill, 2019), 160-182.

"Chapter 1: Approaching societies in the interwar Middle East and North Africa" [İki Dünya Savaşı Orta Doğu ve Kuzey Afrika'sındaki Toplumlara Yaklaşım], Kate Fleet ile birlikte, Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Middle Eastern and North African Societies in the Interwar Period (Leiden: Brill, 2018), 1-26.

"Chapter 8: Taking health to the village: Early Turkish republican health propaganda in the countryside" [Sağlığı Köye Götürmek: Taşrada Erken Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Propagandası], Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Middle Eastern and North African Societies in the Interwar Period (Leiden: Brill, 2018), 164-211.

"Chapter 1: Ottoman women in public space: an introduction" [Kamusal Alanda Osmanlı Kadınları: Bir Giriş], Edith Gülçin Ambros, Palmira Brummett, Kate Fleet ve Svetla Ianeva ile birlikte, Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Ottoman Women in Public Space (Leiden: Brill, 2016), 1-17.

"Chapter 7: An imagined moral community: Ottoman female public presence, honour and marginality" [Bir Hayali Ahlak Toplumu: Osmanlı Kadınının Kamusal Varlığı, Namus ve Marjinallik], Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Ottoman Women in Public Space (Leiden: Brill, 2016), 187-229.

"Chapter 8: The public presence and political visibility of Ottoman women" [Osmanlı Kadınlarının Kamusal Varlığı ve Siyasi Görünürlülüğü], Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), Ottoman Women in Public Space (Leiden: Brill, 2016), 230-252.

"Türk Mezalimi" ve/veya "Rus Barbarlıkları": 93 Harbi Sırasında İngiliz Basını ve Siyasi Tercihler", İsmail Mangaltepe ve Ali Fuat Örenç (der.), Balkanlar ve Göç. The Balkans and Mass Immigration (Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2013), 173-187.

"Chapter 15: The Ottoman city: 1500-1800" [Osmanlı Kenti: 1500-1800], Peter Clark (der.), The Oxford Handbook of Cities in World History (Oxford: Oxford University Press, 2013), 275-291.

"Chapter 4: Ottoman expansion in the East", Suraiya N. Faroqhi ve Kate Fleet (der.), Cambridge History of Turkey, II, The Ottoman Empire as a World Power, 1453-1603 (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), 74-140 (Türkçesi: "4. Doğu'da Osmanlı Genişlemesi", Suraiya N. Faroqhi ve Kate Fleet (der.), Türkiye Tarihi 1453-1603, çev. Bülent Üçpunar (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2016), 113-188).

"Turkish-Bulgarian relations in the early Turkish Republic: the view from Ankara" [Erken Cumhuriyet Döneminde Türk-Bulgar İlişkileri: Ankara'dan Görünüm], Mustafa Türkeş (der.), Turkish-Bulgarian Relations Past and Present (İstanbul: TASAM, 2010), 57-69.

Kitap ve Özel Sayı Editörlüğü:

Making a Living in Ottoman Anatolia [Osmanlı Anadolu'sunda Hayatını Kazanmak], Kate Fleet ile birlikte (Leiden: Brill, 2021).

Entertainment among the Ottomans [Osmanlılar Arasında Eğlence], Kate Fleet ile birlikte (Leiden: Brill, 2019).

Middle Eastern and North African Societies in the Interwar Period [İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Orta Doğu ve Kuzey Afrika Toplumları], Kate Fleet ile birlikte (Leiden: Brill, 2018).

Ottoman Women in Public Space [Kamusal Alanda Osmanlı Kadınları], Kate Fleet ile birlikte (Leiden: Brill, 2016).

"The Ottomans and wealth: a comparative perspective" [Osmanlılar ve Varlık: Karşılaştırmalı Bir Perspektif], Kate Fleet ile birlikte, Oriens, 37 (2009), 103-269.

The Ottomans and Trade [Osmanlılar ve Ticaret], Kate Fleet ile birlikte (Oriente Moderno, 25 (86)) (Roma, 2006).

Makaleler:

"Great Britain and 'a small and poor peasant state': Turkey, Britain and the 1930 Anglo-Turkish Treaty of Commerce and Navigation" [Büyük Britanya ve 'Küçük ve Fakir Köylü Bir Ülke': Türkiye, Britanya ve 1930 İngiliz-Türk Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması], Kate Fleet ile birlikte, Middle Eastern Studies, 57/6 (2021), 904-919.

"Cities of the Ottoman empire" [Osmanlı İmparatorluğu'nun Kentleri], Richardson Dilworth (der.), Oxford Bibliographies in Urban Studies (New York: Oxford University Press, 2020) (https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190922481/obo..., DOI: 10.1093/OBO/9780190922481-0024).

"Medicine in practice: European influences on the Ottoman medical habitat" [Uygulamada Tıp: Osmanlı Tıbbi Ortamına Avrupa'nın Etkileri], Turkish Historical Review, 9/3 (2018), 213-241.

"Türk-İngiliz İlişkilerinde Prestij Faktörü (1923-1938)", Belleten, 78/283 (2014), 1157-1194.

"The impact of the Balkan Wars on Ottoman history writing: searching for a soul" [Osmanlı Tarih Yazımına Balkan Savaşları'nın Etkisi: Bir Ruh Aramak], Hakan Yavuz (der.), Özel Sayı: The First World War in the Middle East [Orta Doğu'da Birinci Dünya Savaşı], Middle East Critique, 23/2 (2014), 147-159.

"Fener", Kate Fleet ile birlikte, The Encyclopedia of Islam Three, fascicle 2013-1 (Leiden: Brill, 2013), 114-115.

"An inconsequential boil" or a "terrible disease"? Social perceptions of and state responses to syphilis in the late Ottoman empire" ["Ehemmiyetsiz Bir Çıban" veya Bir "İlel-i Müdhişe": Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumun Frengi Algıları ve Devletin Frengiye Tepkileri], Turkish Historical Review, 2/2 (2011), 101-124.

"Savaş ve Basın: Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı ve İngiliz The Times Gazetesi (1919-1922)", ODTÜ Gelişme Dergisi, 36/2 (2009), 291-324.

"Profitable prostitution: state use of immoral earnings for social benefit in the late Ottoman empire" [Kazançlı Fuhuş: Geç Osmanlı İmparatorluğu'nda Devletin Ahlaka Aykırı Kazançları Toplumsal Yarar İçin Kullanması], Bulgarian Historical Review, 1-2 (2009), 143-157.

"A dangerous axis: the "Bulgarian Müftü", the Turkish opposition and the Ankara government, 1928-1936" [Tehlikeli Bir Eksen: "Bulgar Müftü", Türk Muhalefeti ve Ankara Hükümeti, 1928-1936], Kate Fleet ile birlikte, Middle Eastern Studies, 44/5 (2008), 775-789.

"The press and the palace: the two-way relationship between Abdülhamid II and the press, 1876-1908" [Basın ve Saray: II. Abdülhamid ve Basın Arasındaki İki Yönlü İlişki, 1876-1908], Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 69/3 (2006), 417-432.

"Public good and private exploitation: criticism of the tobacco Régie in 1909" [Kamusal Yarar ve Kişisel Sömürü: Tütün Reji'sinin 1909'daki Eleştirisi], Ebru Boyar ve Kate Fleet (der.), The Ottomans and Trade (Oriente Moderno, 25 (86)) (Roma, 2006), 193-200.

'"Making Turkey and the Turkish revolution known to foreign nations without any expense": propaganda films in the early Turkish Republic" ["Memleketimizi ve İnkılâbımızı Masrafsız Olarak Diger Milletlere Tanıtmak": Erken Türkiye Cumhuriyeti'nde Propaganda Filmleri], Kate Fleet ile birlikte, Oriente Moderno, 24 (85)/1 (2005), 117-132.

"Engelhardt from censorship to icon: the use of a European diplomat's history in Ottoman and Turkish historiography on the Tanzimat" [Sansürden İkona Engelhardt:Tanzimat Üzerine Osmanlı ve Türk Tarih Yazımında Bir Avrupalı Diplomatın Tarihinin Kullanılması], Eurasian Studies, 3/1 (2004), 81-88.

"British archaeological travellers in nineteenth-century Anatolia: Anatolia 'without' Turks" [Ondokuzuncu Yüzyıl Anadolu'sunda İngiliz Arkeoloji Seyyahları: Türkler'siz' Anadolu], Eurasian Studies, 1/1 (2002), 97-113.

Eleştiri Makaleleri ve Kitap Eleştirileri:

"Europe and the Ottoman World: Diplomacy and International Relations. Arcadian Library Online (https://www.arcadianlibraryonline.com/europe-and-the-ottoman-world-diplo...) (London: Bloomsbury, 2019)", Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 83/2 (2020), 350-351.

"Clayer, Nathalie and Xavier Bougarel, Europe's Balkan Muslims. A New History, trans. Andrew Kirby (London: C. Hurst & Co. Ltd., 2017)", Journal of Social History, 52/4 (2019), 1469-1470.

"Köksal, Duygu and Anastasia Falierou (eds.), A Social History of Late Ottoman Women: New Perspectives (Leiden and Boston: Brill, 2013)", Turkish Historical Review, 9/3 (2018), 323-325.

"Schull, Kent F., Prisons in the Late Ottoman Empire: Microcosms of Modernity (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2014)", Journal of Islamic Studies, 27/3 (2016), 404-407.

"Çalış-Kural, B. Deniz, Şehrengiz: Urban Rituals and Deviant Sufi Mysticism in Ottoman Istanbul (Surrey and Burlington: Ashgate, 2014)", International Journal of Turkish Studies, 21/1-2 (2015), 200-203.

"Yosmaoğlu, İpek, Blood Ties: Religion, Violence, and the Politics of Nationhood in Ottoman Macedonia, 1878–1908 (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2014)", The American Historical Review, 120/2 (2015), 749-750.

"Philliou, Christine M., Biography of an Empire: Governing Ottomans in an Age of Revolution (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2011)", The American Historical Review, 117/3 (2012), 973-974.

"Tezcan, Baki, The Second Ottoman Empire. Political and Social Transformation in the Early Modern Europe (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 2010)", Journal of Islamic Studies, 23/3 (2012), 394-397.

"Aksakal, Mustafa, The Ottoman Road to War in 1914: The Ottoman Empire and the First World War (Cambridge Military Histories) (New York: Cambridge University Press, 2008)", The American Historical Review, 114/4 (2009), 1194-1195.

"Hanssen, Jens, Fin de Siècle Beirut. The Making of an Ottoman Provincial Capital (Oxford: Clarendon Press, 2005)", Journal of Islamic Studies, 18/1 (2007), 128-131.

"Dankoff, Robert, An Ottoman Mentality. The World of Evliya Çelebi, with an afterword by Gottfried Hagen (Leiden and Boston: Brill, 2004)", Eurasian Studies, 4/1 (2005), 122-125.

"Concepts, construct and confusion: modern historians and the late Ottoman empire. Review article of Kemal Karpat, The Politicization of Islam. Reconstructing Identity, State, Faith, and Community in the Late Ottoman State (Oxford: Oxford University Press, 2001) and Benjamin C. Fortna, Imperial Classroom. Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire (Oxford: Oxford University Press, 2000)", Eurasian Studies, 3/1 (2004), 133-136.

"Ottoman history in a comparative perspective? Review article of Ariel Salzmann, Tocqueville in the Ottoman Empire. Rival Paths to the Modern State (Leiden and Boston: Brill, 2004)", Journal of Early Modern History, 7/3-4 (2004), 409-415.

"Behar, Cem, A Neighborhood in Ottoman Istanbul. Fruit Vendors and Civil Servants in the Kasap İlyas Mahalle (New York: State University of New York Press, 2003)", Eurasian Studies, 2/2 (2003), 291-293.

"Berker, Nadire and Selim Yalçın, Tıbbiye'nin ve Bir Tıbbiyeli'nin Öyküsü Osman Cevdet Çubukcu (İstanbul: Vehbi Koç Vakfı, 2003)", Eurasian Studies, 2/1 (2003), 154-156.

"Börekçi, Mehmet Çetin, Osmanlı İmparatorluğu'nda Sırp Meselesi (İstanbul: Kutup Yıldızı Yayınları, 2001)", Eurasian Studies, 1/2 (2002), 300-301.

"Dündar, Fuat, İttihat ve Terakki'nin Müslümanları İskân Politikası, 1913-1918 (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001)", Eurasian Studies, 1/1 (2002), 147-149.


Son Güncelleme:
07/03/2022 - 17:03